Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

POSLÁNÍ

Posláním Domova je vytvářet našim klientům důstojné domácí zázemí, které se co nejvíce přibližuje jejich přáním a představám, pomoci překonávat obtíže přirozeně spojené s věkem našich klientů a poskytovat jim služby, které podpoří a posílí jejich dosavadní schopnosti, potřeby či zájmy.

Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.

 

MOTTO

Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat.

 

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských

návyků a dovedností.

Zajištění individuálních potřeb seniora v oblasti fyzické i duševní.

Podpora zachování, či rozvoje schopnosti sebeobsluhy a mobility.

Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou v motivujícím prostředí Domova.
 

Kroky vedoucí k cílům:

• Podporovat klienty v co největší míře samostatnosti

 • vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova

 • podpora rozvoje nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v běžném životě

 • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity

 • motivovat klienty k aktivnímu životu

• Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – klienti navzájem, klienti a zaměstnanci, zaměstnanci navzájem

• Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými

• Podporovat kontakty s přirozeným prostředím

• Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními

 • Vytvářet příjemné a motivující prostředí


Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem.

Služba je založena na individuálním přístupu, respektuje svobodnou vůli klientů, podporuje klienty v maximální možné době udržení samostatnosti a soběstačnosti, v zachování přirozených sociálních vazeb.

 

Obyvatelům Domova poskytujeme :

Ubytování - k dispozici je celkem 19 pokojů: 16 dvoulůžkových a 3 jednolůžkové pokoje. Celková kapacita zařízení je 35 lůžek. Zařízení pokojů je majetkem spolku LUMINA, klienti si je mohou doplnit i vlastním nábytkem a drobnými předměty.

 • Domov má vlastní zahradu pro trávení volného času

 • Stravování celodenní a to jak racionální, tak dietní.

 • Úklid a praní prádla

 • Ošetřovatelskou a zdravotní péči - kvalifikovaný zdravotnický a ošetřovatelský personál pečuje o klienty nepřetržitě.

 • Lékařská péče je zajišťována externím praktickým lékařem

 • Rehabilitaci léčebný tělocvik

 • Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních potřeb

 

Cílová skupina

Poskytujeme pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění, seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence.

Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku akutní infekční nemoci.

 

Zásady a principy poskytované sociální služby

1) Respektování práv a svobody

 • Při poskytování sociální služby jsou dodržována lidská práva a svobody


2) Respektování volby uživatele a zajištění důstojného života uživatele

 • Dávat příležitost k uplatnění vlastní vůle

 • Umožňovat vyjádření vlastního názoru

 • Respektovat soukromí uživatele

 • Dávat uživateli možnost odmítnutí služby, pokud to není v rozporu s Domácím řádem

 • Chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením – uživatel není stigmatizován svou  diagnózou

 • Respektovat přání uživatele s předchozím vysvětlením jeho možných nepříznivých důsledků


3) Respektování potřeb uživatele

 • Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy

 • Uživatel se podílí na plánování sociální služby, která vede k zachování co nejvyššího stupně  soběstačnosti


4) Odbornost sociální služby
Sociální službu poskytuje odborně kvalifikovaný personál, který dodržuje profesní i vnitřní předpisy:

 • etický kodex zaměstnance

 • vnitřní směrnice organizace, které jsou v souladu s platnými zákony a normami

 • ošetřovatelské standardy


Vnitřní směrnice a standardy jsou přístupné všem zaměstnancům v písemné podobě v kanceláři domova a v pracovně pečovatelů. Zaměstnanci mají zpracovaný individuální plán vzdělávání, který vychází z potřeb organizace a respektuje i potřeby jednotlivých zaměstnanců.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.