Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

POSLÁNÍ

Posláním domova je pomáhat uživatelům služby ve smyslu hledání cesty k překonávání obtíží života seniorského věku. Služba je poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami. Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem.

MOTTO

Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat. Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou.

CÍL SLUŽBY

Cílem služby je zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností.
 • Podporovat uživatele v co největší míře samostatnosti
  • vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova
  • rozvoj nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v běžném  životě
  • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
 • Motivovat uživatele k aktivnímu životu
 • Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – uživatelé navzájem, uživatelé a  zaměstnanci, zaměstnanci navzájem
 • Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými
 • Podporovat kontakty s přirozeným prostředím
 • Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními
 • Vytvářet podmínky pro růst kvalifikace personálu

Cílová skupina

Poskytujeme nepřetržitou péči o chronicky nemocné seniory, trpící nemocemi, jež přináší pokročilý věk.
Seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku onemocnění, kdy již není možno péči zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Poskytujeme pobytové služby seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence, seniorům s chronickým psychiatrickým onemocněním.

Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám které nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku akutní infekční nemoci, osobám společensky a sociálně nepřizpůsobivým, osobám  jejichž chování z důvodu nadměrného požívání alkoholických nápojů a návykových látek by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Zásady a principy poskytované sociální služby

1) Respektování práv a svobody
 • Při poskytování sociální služby jsou dodržována lidská práva a svobody

2) Respektování volby uživatele a zajištění důstojného života uživatele
 • Dávat příležitost k uplatnění vlastní vůle
 • Umožňovat vyjádření vlastního názoru
 • Respektovat soukromí uživatele
 • Dávat uživateli možnost odmítnutí služby, pokud to není v rozporu s Domácím řádem
 • Chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením – uživatel není stigmatizován svou  diagnózou
 • Respektovat přání uživatele s předchozím vysvětlením jeho možných nepříznivých důsledků

3) Respektování potřeb uživatele
 • Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • Uživatel se podílí na plánování sociální služby, která vede k zachování co nejvyššího stupně  soběstačnosti

4) Odbornost sociální služby
Sociální službu poskytuje odborně kvalifikovaný personál, který dodržuje profesní i vnitřní předpisy:
 • etický kodex zaměstnance
 • vnitřní směrnice organizace, které jsou v souladu s platnými zákony a normami
 • ošetřovatelské standardy

Vnitřní směrnice a standardy jsou přístupné všem zaměstnancům v písemné podobě v kanceláři domova a na pečovatelně. Zaměstnanci mají zpracovaný individuální plán vzdělávání, který vychází z potřeb organizace a respektuje i potřeby jednotlivých zaměstnanců.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.